تبلیغات
×...غیر واقعی های واقعی...× - حمله ی تایتان ها-قسمت ۱

×...غیر واقعی های واقعی...×

حمله ی تایتان ها-قسمت ۱
پنجشنبه 18 آبان 1396 | 01:30 ب.ظ
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTY5ODk1NzUyMl5BMl5BanBnXkFtZTgwMjUyNzEyMTE@._V1_UY1200_CR85,0,630,1200_AL_.jpg
سلام^_^
اینم از قسمت اول^_^
خوشحال میشم نظرتونو راجبش بدونم^_^
ادامه مطلب^_^
پ.ن.دو تا از شخصیت ها توی این قسمت نیستن.
یکی سیکو میکامی و یکی هم هنوز بیوگرافیش نداده.لطفا بده چون اگه قسمت دو نوشته بشه دیگه نمیتونم بیارمش توی داستان:)
همهمه و شلوغی،ترس،تعجب،حیرت،نگرانی و صد ها احساست دیگر چنان به هم گره خورده بودند که با وجود سر و صدای زیاد آنجا،صدایی به گوش دخترکی که آرام ایستاده بود و با نگاهی بی روح به دیوار شکسته نگاه می کرد نمی رسید.پسری دست دختر را کشید و گفت:
-ریکا!بجنب!اگه نیای خورده میشی!
ریکا با نگاهی سرد و بی روح به چهره ی نگران برادرش زل زد و به سردی گفت:
-یادته وقتی میگفتم بالاخره این دیوارها میشکنه و غولا میان داخل مسخرم می کردی و بهم می خندیدی؟
ریکو با فریاد و عجله گفت:
-الان که وقت این حرفا نیست!بیا بریم!
سپس دست ریکا را گرفت و او را به دنبال خود کشید و به سرعت دوید.ریکا که به زور توسط برادرش کشیده می شد تنها چیزی که از منظره نفرت‌انگیز آن اطراف می دید لکه های رنگی ای بودند به رنگ های مختلف:رنگ خون،رنگ درد،رنگ مرگ
متنفر بود از این که کسی کمکی لازم داشته باشد واو نتواند کمکش کند.برای ندیدن چهره های دردمند دیگران چشمانش را بست و محکم بر هم فشرد.اما نمی توانست فریاد های دردناک و التماس آمیزی را نشنود.به ذهنش رسید،آن صدا،صدای یک کودک است.پاهایش را روی زمین کشید و ایستاد.دستش را از دست ریکو کشید،چشمانش را باز کرد و چاقویی را که همیشه در جیبش می گذاشت بیرون آورد و به ست کودک دوید.غولی ۱۰ متری دستش را در کودک حلقه کرد و او را گرفت و بالا برد.لبخند چندش آوری روی لبش بود.ریکا خیز برداشت که به سمت غول برود که دستانش برادرش دورش حلقه شد و او را نگه داشت.
-نه!ریکا نرو!می میری!اون از مامان،اون از بابا!تو دیگه نه!تو دیگه نمیر!
چشمان ریکو پر از اشک بود.ریکا بی تفاوت به او به سرعت خود را از دست ریکو بیرون کشید و به سمت غول حمله ور شد و فریاد زد:
-نمیمیرم!
اما دیر شده بود....کودک در دهان غول بود و غول دهانش را بست.چند قطره از خون کودک به شدت روی صورت ریکا پاشید.صدای فریاد مادر و کودک در هم آمیخته بود و انگار اتفاق غم انگیزی که اتفاق افتاده بود را هزاران بار برای ریکا تعریف می کرد.ریکا مات و مبهوت به کودک نگاه کرد.با خشم و عصبانیت به سمت ریکو برگشت که با چهره ی بهت زده ی ریکو مواجه شد.غولی از پشت سر به او نزدیک می شد.این باز نه،این بار نمی گذاشت فرد دیگری بمیرد،هیچ نمی شنید،هیچ نمی فهمید و چشمانش تنها یک چیز را می دیدند:موجود بزرگ چندش آوری که هزاران نفر را کشته بود.با سرعت سمت او دوید.از دیوار خانه ی نزدیکی بالا رفت.بسیار در این کار استعداد داشت.
غول دستش را جایی که ریکا بود کوبید اما ریکا سریع وی دست غول پرید و به سرعت سمت گردن غول رفت و با ضربه ی عمیقی گردن غول را شکافت.
غول به زمین افتاد و ریکا از روی غول پرید.ریکو با وحشت سمت ریکا دوید و گفت:
-دیوونه شدی؟هیچ میدونی داری چیکار می کنی؟
ریکا به سردی به برادرش نگاه کرد و گفت:
-کاری رو کردم که تو هیچ وقت جرئت انجامشو نداشتی
سپس به سمت زن رفت که همچنان بهت زده در حال گریه و زاری بود و غول قاتل فرزندش هر لحظه به او نزدیک می شد.ریکا دست او را گرفت و کشید اما او مقامت می کرد و تنها یک چیز را فریاد می زد:بچم!
ریکا با عصبانیت گفت:
-اگه الان نیای خودتم مثل اون میشی!
ریکو هم به کمک ریکا آمد و قبل از برخورد ضربه ی دست غول به زن آن را از آنجا کشیدند و همراه با او دوان دوان به سمت کشتی رفتند.با مشاهده ی آن صحنه گویی دستی زمان را نگه داشته بود.همهمه ی وحشتناکی بود و همه با جیغ و ترس،تلاش می کردند زودتر از دیگری خود را به درون کشتی که دیگر جا نداشت بیندازند.
ریکا رگشت و گفت:
-خب،بیاین
اما زن ایستاد.ریکا به سردی گفت:
-چرا نمیای؟میخوای بمیری؟
زن که اندکی آرام تر شده بود گفت:
-من نمیام.به جای من اونو ببرید.
و با دست به نقطه ای اشاره کرد.ریکا و ریکو برگشتند و زنی دیگر دیدند که با گریه و زاری خواهش می کند حداقل کودکش را نجات دهند.
ریکا برگشت و گفت:
-الان داری از خود گذشتگی می کنی؟
زن گفت:
-تو نرو چون بشریت به قدرت و مهارت نیاز داره.میتونی جون دیگرانو نجات بدی.پسر،تو هم مراقب...خواهرته درسته؟...مراقبش باش.من فرزندم و خانوادم مردن.زندگی من دیگه ارزش نداره ولی میتونم با گذشتن از جونم یه نفر دیگه رو نجات بدم که هنوز فرصت زندگی داره.حالا که میتونم به یه دردی بخورم،خواهش می کنم بزاریم اینکارو انجام بدم!
زن چنان یا قاطعیت این حرف را زد که جای شکی باقی نمی ماند.ریکا به سرعت رفت و بچه ی زن دیگر را گرفت و با دست دیگر دست ریکو را گرفت و به ست کشتی پریدند.استعدادی که در پرش های بلند داشت به کمکش آمد.با یک دست از کشتی آویزان بود و یک دستش بچه را بغل گرفته بود.به سمت چپش نگاه کرد.ریکو با یک دست از کشتی آویزان بود و وقتی ریکا به او نگاه کرد لبخندی به او زد.ریکا بچه را داخل کشتی انداخت و خود را بالا کشید.سپس به ریکو کمک کرد تا بالا بیاید.سپس دست بچه را گرفت و رفتند تا گوشه ای بنشینند.
کودک نگاهی به ریکا کرد و به آرامی پرسید:
-مامانم چی میشه؟
ریکه به کودک خیره شد.پس از چند لحظه گفت:
-سعی کن بدون مادرت زندگی کنی
خاطرات ریکا به سرعت جلوی چشمش را گرفته بودند.مادرش،با آن چشمهای آبی خیره کننده،مانند چشمان برادرش ریکو،زمانی که بعد از مرگ مادرش با بی رحمی به ریکا یادآوری شد که باید بدون او زندگی کند.به او یادآوری شد که دیگر هیچ وقت لبخند های محبت آمیز مادرش،لحن مهربانش و چشمان پر از محبتش را نمی بیند.ریکا غرق در خاطرات تلخ گذشته اش بود که ناگهان با صدای بلندی همه نگاه ها به دیوار دوخته شد.دیوار ماریا خورد شده بود و غولی 15 متری با بدنی سخت و چشمای براق و درخشان و موهای روشن آنجا ایستاده بود.همه چیز با هم قاطی شده بود.اکنون،تمامی افراد باقی مانده دیوار ماریا کشته می شدند.ریکا چاقویش را در دستش فشار داد،....هیچ کاری نمی توانست بکند.اینکار فقط دیوانگی بود و حتی باعث کشته شدن خودش هم می شد.یاد حرف زن افتاد:"بشریت به قدرت و مهارت تو نیاز داره"ریکا زیر لب گفت:
-تا وقتی کارام تو این دنیا تموم نشده حاظر نیستم بمیرم
و گوشه ای نشست.کشتی به حرکت در امد.ریکو هم دست کودک را گرفت و کنار ریکا نشست.پس از چند لحظه پرسید:
-بعد از این،چی میشه؟
ریکا به آسمان نگاه کرد و گفت:
-نمی دونم ولی....
-چی شده؟
-من می خوام سرباز بشم.
ریکو از جا پرید و فریاد زد:
-چی گفتی؟
ریکا سعی کرد نسبت به نگاه های خیره اطرافیانش بی تفاوت باشد و گفت:
-می خوام سرباز بشم و غولا رو بکشم و برای بشریت مفید باشم!
-چی می گی دختر؟می میری!
-تو که یک بار هم برای کسی مفید نبودی لازم نیست حرف بزنی!
ریکو بهت زده به ریکا خیره ماند.سپس کنارش نشست و گفت:
-اگه تو می ری،منم می رم.
-چی؟
-گفتم منم میام!
ریکا چند لحظه به برادرش خیره شد و بعد شانه بالا انداخت و با بی تفاوتی گفت:
-باشه،بیا
---------
-هی!تو!درست بایست!
ریکا به آرامی سر جایش ایستاده بود و با نگاه سردی مسئول آموزششان را که خود را "کیت شاردیس"معرفی کرده بود نگاه می کرد.او که اکنون از عصبانیت سرخ شده بود به دلیل عصبانیت خود نگاه می کرد و سر او فریاد می کشید.دلیل عصبانیت او پسری با ظاهری خسته و مریض و بی حال بود که دستش کنار کمربندش بود و سرش پایین بود
 و توجهی به کیت شاردیس که از عصبانیت می سوخت نمی کرد.
کیت شاردیس دوباره فریاد کشید:
-مگه با تو نبودم؟پسره احمق!سرتو بالا بگیر!چرا به حرفام گوش نمی دادی؟
پسر با لحنی بی حال و گرفته گفت:اِهــــــ...خب داری چرت و پرت میگی.حرفات خیـلی خسته کنندســـت....
کیت شاردیس که کاملا سرخ شده بود فریاد کشید:
-احمق بی ادب!اسمت چیه؟
پسر به کیت شاردیس زل زد و گفت:
-سایو اوتسوکا
کیت شاردیس آرام تکرار کرد:
-سایو اوتسوکا؟
سایو سرش را به نشانه تایید تکان داد و لبخندی زد.
کیت شاردیس پرسید:
-مگه تو دختری؟
سایو گفت:
-مگه فکر کردی پسرم؟
کیت شاردیس پس از چند لحظه از حالت متعجب خود بیرون آمد و فریاد کشید:
-باید تا شب اینجا بدوی!هیچ عذری هم پذیرفته نیست!
بر عکس تصورات کیت شاردیس،سایو گفت:
-فقط تا شب؟تنبیهاتم مثل حرفات خسته کنندست!
کیت شاردیس فریاد کشید و مشتش را به سمت سایو برد اما سایو زودتر با لگد به صورتش ضربه زد.
سایو گفت:
-سعی نکن منو بزنی آقای مربی
----------------
-وااااااااااااااو!از اون موقع داره میدوئه و هنوز از سرعتشم کم نشده!
سایو دور محوطه در حال دویدن بود و چند نفر از سرباز ها با حیرت او را نگاه می کردند.
یکی از آنها که موهای مشکی و کک و مک داشت گفت:
-خیلی جرئت داشت که با اون اینطوری حرف زد!
پسری دیگر با موهای قهوه ای روشن گفت:
-ولی براش بد تموم شد!
ریکا هم به سایو نگاه کرد.هنوز داشت می دوید.ریکو گفت:
-چقدر دیگه باید بدوئه؟
ریکا گفت:
-الان شبه.تقریبا آخرشه
پسر مو قهوه ای گفت:
-راستی تو اسمت چیه؟اون روانی اسمتو ازت نپرسید
-ریکا
-خوشوقتم.منم جان کریستین هستم.شما از کجا اومدین؟
ریکا گفت:
-شیگانشینا
ناگهان تمامی نگاه ها از سایو به ریکا برگشت.
-شیگانشینا؟
-آره خب.
-یعنی شما اون غول 60 متری رو دیدین؟
-آره خب دیدمش
-شه شکلی بود؟
-مگه مهمه؟اونم مثل بقیه غولاست،اگه توی تمرینامون موفق باشیم،می تونیم بکشیمش.اون تنها غولیه که می تونه دیوار ها رو نابود کنه.
سایو دوان دوان خودش را به آنها رساند و با یک پرش ستون را گرفت و ایستاد.
جان گفت:
-چرا درست نمیای بالا؟
سایو که همچنان از پشت پله ها آویزان بود به ریکا اشاره کرد و گفت:
-شما چی می گفتین؟!
ریکا با همان چهره سرد گفت:
-مگه مهمه؟
سایو گفت:
-می خوام بدونم!
ریکو در حالی انگشتش را تکان می داد گفت:
-بهت یاد ندادن وقتی بزرگترات یه جا هستن نباید اینطوری حرف بزنی؟
سایو خنده ای کرد و گفت:
-بزرگترا؟!
-بله بزرگترا!
سایو با خنده ای گفت:
-اگه منظورت خودته باید ازت بپرسم که از نظر سنی یا عقلی؟!
چند نفر خندیدند اما ریکو اخم کرد و گفت:
-این چه طرز حرف زدنه؟
سایو از پشت میله پرید و جلوی ریکو ایستاد و برای اینکه با ریکو چشم تو چشم شود سرش را بالا برد و گفت:
-خیلی بلند تر از منی!
-چرا مثل بچه ها حرف می زنی؟این چه ظاهریه؟!
ریکا به سایو نگاه کرد.موهای بور کوتاه و شلخته و پوست سفید و چشمان قرمزی داشت.زیر چشمهایش تیره بود و قد متوسطی داشت و بسیار لاغر بود و چهره ای شیطانی داشت و در کل شبیه به انسان های مریض و دیوانه بود.یک بلوز گشاد پوشیده بود و یک شلوار آبی تیره که بلند تر از خودش بود و پایین شلوارش تا روی زمین رسیده بود.در کل ظاهری شلخته و سرزنده داشت.
سایو در جواب لپ ریکو را کشید و با خنده ی شیطنت آمیزی گفت:
-باشه بابا تو خوبی!
ریکو اخم کرد و با دستش دست سایو را کنار راند و گفت:
-خیلی بی ادب و حاضر جوابی بچه سرباز!
سایو نگاهی بی حالت به ریکو کرد و سپس گفت:
-میشه دیگه حرف نزنی؟امروز به حرفای یه روانی دیگه هم گوش دادم نمی خوام یه احمق دیگه هم برام سخنرانی کنه
سپس در حالی که دستانش درون جیبهایش بود از آنها دور شد.ریکو با عصبانیت گفت:
-مراقب باش پایین شلوارت نره زیر پات بیفتی بچه سرباز!
اما سایو توجهی نکرد و به رفتنش ادامه داد.
ریکو با عصبانیت گفت:
-این چرا اینجوریه؟!دیوونست!
ریکا گفت:
-آره،دقیقا مثل تو!
-تو از اون طرفداری می کنی؟
-اگه باهاش بحث نمی کردی جوابتو نمی داد.باز خوبه ازش کتک نخوردی!
-از اون کتک بخورم؟!من از اون بچه کتک بخورم؟!
-اَه ریکو میشه یه لطفی به همه بکنی و دهنتو ببندی؟!
ریکو اخم کرد و دیگر چیزی نگفت
------------
زمان تمرین اولشان یعنی تعادل رسیده بود.برعکس ریکا ریکو خیلی در این کار مشکل داشت و به قول ریکا«بی استعدادی عادتش بود».از آن طرف سایو به خوبی تعادلش را حفظ کرده بود و درحالی که لبخند بامزه ای بر لب داشت دست هایش را از دو طرف باز کرده بود و به زمین نگاه می کرد.از نظر ریکا با اینکه سایو ظاهری پسرانه و خسته اخلاقی عجیب و دیوانه وار داشت اما سرباز خوبی بود.اما ریکو با اخم به سایو نگاه می کرد و انگار خاطرات اولین صحبتش با سایو را هنوز فراموش نکرده بود.ریکو زیر لب گفت:دیوونست....
ریکا توجهی به او نکرد.سایو که دیگر پایین آمده بود قدم زنان از جلوی ریکو رد شد و با خنده گفت:
-مثل این که سرباز جوان در اولین امتحان مشکل پیدا کرده!
ریکو با عصبانیت گفت:
-تو ساکت شو!
و ناگهان تعادلش را از دست داد و با سر به زمین خورد
سایو دستش را کنار کمربندش گذاشت و جلوتر رفت و خم شد و به ریکو که روی زمین افتاده بود گفت:
-اگه بخوای میتونم کمکت کن...
-نمی خوام!
ریکو با فریاد این را گفت و سعی کرد بلند شود.سرش زخمی شده بود و کمی خون می آمد.
سایو با لحنی ساختگی پر حسرت بود لبش را جمع کرد و گفت:
-چه حیف!
سپس یک دست ریکو را گرفت و با دست دیگر شانه اش را گرفت و به او کمک کرد که بایستد.ریکو دستش را به سرعت از دست سایو بیرون کشید و گفت:
-مگه من بهت گفتم کمکم کنی؟!
سایو گفت:
-نه.دلم به حالت سوخت....
ریکو کاملا عصبی بود.حالا دیگر ریکا هم پایین آمد بود.سایو رو به ریکا گفت:
-میشه برای یه کاری کمکم کنی؟
ریکا بعد از چند لحظه به سردی گفت:
-چیکار؟
سایو به قرقره اشاره کرد و گفت:
-میشه اونو بچرخونی تا ریکو بره بالا؟میخوام بهش یاد بدم!
ریکو با عصبانیت گفت:
-لازم نکرد...
ریکا با خشم و لحنی سرد گفت:
-پس چجوری میخوای سرباز شی؟میخواد کمکت کنه!
-من به کمکش احتیاجی ندارم!
-ریکو دو چیز باشه؟خفه-شو!
ریکو دیگر حرفی نزد و آهسته گفت:
-باشه....
سایو با لحن زیر و کشدار و شادی گفت:
-اوووووو!!!خووووبه!!!!حالا شروع می کنیییم!ریکو!دستاتو بده من!
سپس دستانش را باز کرد.ریکو با تردید دستانش را جلو آورد.سایو‌ دست های ریکو را گرفت و به حالت تعادل قرار داد.سپس گفت:
-سعی کن پاهاتو محکم و این شکلی نگه داری!
ریکو حالت قرار گیری پاهای سایو را تقلید کرد.
-هر وقت ریکا قرقره رو چرخوند وزنت بنداز روی کمربندت!ریکا،حالا لطفا!
ریکا قرقره را چرخاند و ریکو بالا رفت.چند لحظه در حالت تعادل ماند.سایو در حالی دستش مانند همیشه کنار کمربندش بود با لحن بی ذوقی گفت:
-هو،هو،تونستی...
ریکو ابرویش را بالا انداخت و گفت:
-این الان خوشحالی بود؟!
سایو به ریکو نگاه کرد که شدیدا تقلا می کرد خود را در حالت تعادل نگه دارد.پس از چند لحظه ریکو هیجان زده دستانش را بالا برد و فریاد زد:
-تونستم!
اما ناگهان با سر به زمین افتاد...
----
-آخ...سایو مواظب باش!
-اه‍.....چقدر تو لوسی پسر!وایستا سر جات دیگه!
ریکا،ریکو و سایو سر میز بودند و سایو در حال بستن سر ریکو با باند بود.سایو در حال که زبانش کمی بیرون بود بالاخره گفت:
-اه‍.....خب.....تموم شد!
سپس با دست موهای ریکو را به هم ریخت.
ریکو آهسته گفت:
-متشکرم...
-قابلی نداشت
سپس دستش لای موهای بورش کشید و آن ها را ژولیده  تر از قبل کرد و گفت:
-شب به خیر
و دستش را درون جیبش گذاشت و بیرون رفت.
----
ریکا به سرعت ضربه ی عمیقی به پشت گردن ماکت غول زد.
ریکو گفت:اهههههه....این چندمیته؟!بزار یه دونه هم من بزنم دیگه!
ریکا در حالی که بسیار حرفه ای با ابزار مانور سه بعدی کار میکرد به سمت ماکت دیگری رفت و گفت:
-تلاشتو کن!
و همراه با دختری با موهای مشکی و کوتاه که ریکو می دانست اسمش میکاسا بود لا به لای درخت ها نا پدید شد.
ریکو به سمت ماکت غولی رفت و تیغه های شمشیرش را بالا برد و آماده شد که پشت گردن غول را بزند که گردن ماکت غول شکافته شد.
سایو با حالتی پیروزمندانه دستانش را مشت کرده و بالا گرفته بود و با صدای زیر و کشدار گفت:
-هووووو!اینم سومیش!
ریکو بار دیگر دلسرد شد.فریاد زد:
-سایو سان!اون مال من بود!
سایو با انگشتش عدد ۲ را نشان داد و یک چشمش را بست و گفت:
-منو ببخش!ولی دیگه نیست!
سپس به سرعت از لای درختان عبور کرد و غیب شد.ریکو سرش را پایین انداخت چشمانش را بست و با لبخند سری از روی تاسف تکان داد و سپس رفت تا شکار دیگری پیدا کند.کمی که جلوتر رفت به سایو رسید.اکنون شانه به شانه ی هم نبودند.ریکو با خنده گفت:
-که سومیش بود نه؟!
سایو با خنده گفت:
-با اینی که الان زدم میشه چهارتا!
ریکو بهت زده گفت:
-الان؟!کی زدی؟!
سایو چشمانش را بست و با لبخند گفت:
-وقتی تو غرق تفکراتت بودی!
ریکو هم خندید.حالا خیلی بهتر با سایو کنار می آمد.دیگر از نظر او سایو دیوانه نبود.هر چند هنوز هم فکر می کرد عجیب است،این که همیشه دستش درون جیبش است،طرز عجیب نشستنش که پاهایش همیشه روی صندلی است،رفتار بی حوصله و حاضرجوابش که گاهی اوقات شاد و کودکانه می شد،به هم ریختن موهایش،ظاهر پسرانه اش،کم حرف و گوشه گیر بودنش،اما با همه اینها حس می کرد دیگر از او متنفر نیست.در واقع،هیچ وقت از او متنفر نبود.
برق شمشیر سایو افکارش را به هم ریخت و خودش هم تمرکزش را روی تمرین گذاشت.
-----
-هی،دختره احمق!مگه من بهت چی گفتم!
سایو سخت درگیر دعوا بود و افراد زیادی دور آنها جمع شده بودند.
ریکا از لا به لای جمعیت رد شد و به سردی گفت:
-باز چی شده؟
سایو با چهره ای کاملا بی تفاوت و چشمان خسته و بی تفاوت به پسر رو به رویش نگاه می کرد.
سایو دو بار به پسر اشاره کرد و گفت:
-وحشی شده!
پسر که همان جان بود فریاد کشید:
-به من گفتی وحشی؟!
سایو دستش را درون جیب شلوارش گذاشت و گفت:
-من فقط توصیفت کردم!
جان به سمت سایو حمله ور شد.سایو پایش را بالا برد اما جان متوقف شد.ریکا ضربه ی محکمی به صورت جان زده بود و از بینی اش خون می آمد.
سایو خیره به جان نگاه کردو سپس به سمت ریکا برگشت:
-چه ضربه ی عالی ای!
جان جویده جویده کلمات نا مفهموی را بیان کرد.ریکا گفت:
-خفه شو.برو دماغتو پاک کن.
سپس دست سایو را گرفت و به دنبال خود کشید.
سایو با صدای زیر و کشداری گفت:
-اِـــــــــــه.....چرا دستمو می کشی؟!
ریکابه سمت میزی رفت و سایو را به سمت صندلی پرت کرد.سایو به موقع دستش را روی میز گذاشت و مانع افتادنش شد و پرسید:
-چرا اینجوری می کنی؟!چقدر بداخلاقی!
-ساکت شو
-خب،چیکار داشتی؟
-می خواستم باهات حرف بزنم
-خب این همه زور لازم نبود می گفتی خودم میومدم!
-با من لج نکن مثل آدم بشین سر جات!
-باشه!باشه!
سپس روی صندلی نشست و پاهایش را هم روی صندلی گذاشت و زانو هایش را جمع کرد.ریکا هم روی میز نشست و گفت:
-چرا هر روز با یکی دعوا می کنی؟!
-ها؟!
-از وقتی اومدی همش با یکی جر و بحث می کنی!
-من با اونا دعوا نمی کنم!اونا با من دعوا می کنن!
-چه مسخره!
-من هیچ دوستی ندارم.....
لحن صدایش به شدت تغییر کرده بود.صدای زیر و نازکش به یکباره آهسته و اندکی بم شده بود.
-من نمی دونم چطور باید با دیگران برخورد کنم،چطور حرف بزنم،هیچ کسی از من خوشش نمیاد،همه از من متنفرن!
ریکا گفت:
-تو فقط جوری باش که خودت دوست داری
-من خودمو همینجوری دوست دارم!
-خب پس لازم نیست فکر کنی کی دوست داره کی ازت متنفره.اینجوریم فکر نکن که همه ازت متنفرن.مگه میشه آدم از کسی که تازه دیدتش و هیچ آشنایی باهاش نداره متنفر بشه؟اگه هم اینطوری باشه،تا ابد باقی نمی مونه
-خوش بحالت...
-چرا؟
-یه برادر داری...
-با کمال میل حاضرم بدمش به تو!ازش متنفرم!
-اینجوری حرف نزن.....من خیلی دوست داشتم یه خواهر یا برادر داشته باشم...ولی...من حتی پدر و مادر هم ندارم....
-تو از شیگانشینا اومدی؟
سایو چیزی نگفت.پس از چند ثانیه سکوت گفت:
-دوست ندارم راجبش حرف بزنم....
-باشه...هر جور راحتی
و دیگر چیزی نگفت.پس از چند لحظه سایو گفت:
-تو پدر و مادرت زندن؟
-نه...
-چی شده؟
-تو که چیزی بهم نگفتی.شاید منم میخوام راجبش صحبت کنم
-آها....خب....باشه.....
شاید فقط به نظر ریکا می آمد اما حس می کرد چهره ی سایو بیش از اندازه نا امید است.
-این چه قیافه ایه به خودت گرفتی؟
سایو به ریکا زل زد و چیزی نگفت.
-راستی نگفتی چرا با اون پسره دعوا کردی؟
-چون یه احمق بود.
-یعنی چی؟
-ترسوئه.
-مگه به تو مربوطه؟
-خودش میخواد بره ژاندارمری،به منم میگه احمق.کسی که جرئتشو نداره که بره بیرون دیوارا بجنگه حق توهین به منو نداره.بهش گفتم فقط یه ترسو احمقه که نمیتونه با غولا رو به رو بشه.اونم وحشی شد
-وحشی تر از تو؟
-من وحشی نیستم!
صدایی از پشت سرش گفت:
-فقط روحیش لطیف نیست!
سایو برگشت و چهره ی خندان و مهربان ریکو را دید.ریکا یه طرز مرموزی گفت:
-من دیگه می رم
و رفت.سایو در حال نگاه به ریکا با حیرت گفت:
-یعنی اینقدر ازت متنفره؟!
-شاید.راستی،تو میخوای بری گروه شناسایی دیگه نه؟
-تو چی؟
-خب،من از اولشم به همین هدف اومدم.ریکا میره،پس منم میرم.
-که اینطور.منم میخوام برم گروه شناسایی..
سپس با لحن خسته ای گفت:
-میخوام فرمانده اروینو ببیننم.هانجی،لیوای...میگن خیلی قویه
-آره خب هست.تنها چیزی که ازش میترسم اینه که توی اولین گشت بمیرم.نه تنها جونم،بلکه آبروم هم میره...
-کسی که رفته گروه شناسایی اونقدر آبرو و ابهت داره که با توی اولین گشت مردن آبروش نمیره....
----
-همه ی سربازا!تجهیزاتتونو بردارید!غولا وارد منطقه تروست شدن!
با این چند کلمه چنان همهمه ای بوجود آمد که بین سرباز ها بی سابقه بود.ریکا که آرنج یک دستش روی میز بود به میکاسا که کنارش نشسته بود گفت:
-میدونستم دیر و زود این اتفاق میفته
-اما بر عکس ریکا میکاسا اصلا خونسرد نبود.بلکه بر عکس همیشه،کنترلش را از دست داده بود و هول کرده بود.
-اوی،میکاسا!چته؟
میکاسا در جواب ریکا چیزی نگفت و ایستاد.پس از آن لحظه گفت:
-من...
-می ری پیش ارن؟
میکاسا بدون صحبت دور شد.
-چشش
سپس ریکا هم بلند شد و رفت که تجهیزاتش را بردارد.کمی جلوتر که رفت با فردی قد بلند تر از خودش برخورد کرد.سرش را بالا برد و با چهره ی مظطرب و وحشت زده ی ریکو رو به رو شد.
-چیه؟
-ریکا...
ریکا با اخم به برادرش نگاه کرد.آخرین باری که برادرش برای کاری که ریکا می خواست انجام بدهد جلوی او را گرفت،موجب مرگ یک کودک شد.کودک بی گناهی که می توانست زنده بماند..
قبل از حرف زدن ریکو ریکا با عصبانیت شروع به صحبت کرد:
-هیچی نگو که بهت گوش نمیدم!تو موقعیتی نیستیم که احساس تصمیم بگیریم!هیچی نگو!می دونم میخوای چی بگی.من میرم می جنگم!تمام!
ریکو همچنان به او خیره شده بود.
-ریکا...
-ساکت!
سپس شانه اش را به شانه ریکو کوبید و ریکو را حیرت زده تنها گذاشت.
ریکا بعد از برداشتن ابزار مانور سه بعدی وارد محوطه شد و از بین جمعیت رد شد.....آشوبی دوباره....بعد از چند سال پیش،دوباره همان اتفاق،دوباره همان جهنم،.....
کمی که جلوتر رفت چشمش به سایو افتاد که گوشه ای نشسته بود و با لبخند در حالی که زبانش کمی از گوشه لبش بیرون بود با ابزار مانور سه بعدیش ور می رفت.ریکا به سمت او رفت و گفت:
-سایو...چته؟
سایو به ریکا زل زد.ایستاد و چنان به سرعت شمشیرش را بیرون کشید و بالا گرفت که ریکا مجبور شد کمی سرش را عقب ببرد که شمشیر به او برخورد نکند.
سایو با ذوق و شوق گفت:
-بالاخره می تونم یه جای واقعی ازشون استفاده کنم!
ریکا با چهره ای بی حالت و پر تاسف به چهره ی ذوق زده ی سایو نگاه کرد.در دلش آرزو کرد کاش می شد مثل او دل خوش باشد.سپس گفت:
-الحق که دیوونه ای....
سپس شروع به حرکت کرد و سایو هم کنارش می امد سایو دوباره با همان سرعت شمشیرش را سرجایش گذاشت و سرخوش گفت:
-بریم که اونایی که مامان بابامو کشتن بکشیم!
ریکا متعجب ایستادو سایو هم متوقف شد.اثری از شوق و ذوق قبلیش در چهره اش مشاهده نمی شد و بیشتر بهت زده بود.انگار نمی خواست این جمله را با زبان بیاورد.ریکا گفت:
-خوبی؟
-ها؟...آ...آره...خوبم....
سپس به راه افتاد.اما دیگر شاد و سرحال نبود.موهایش روی پیشانیش ریخته بود و جلوی چشمانش را گرفته بود.لبخندی روی لبش نبود و دستش که روی شمشیرش بود کمی می لرزید.
ریکا دستش را روی دست سایو گذاشت و گفت:
-می ریم که انتقام پدر و مادرتو بگیـ---
-ساکت شو!
سایو با صدای زیر و بلند یاین را گفت و دستش را به سرعت از دست ریکا عقب کشید و دور شد.نفس نفس می زد و کنترلش را از دست د اده بود.
-هیچ وقت راجبش حرف نزن!
ریکا چیزی نگفت.سایو کاملا تغییر کرده بود.ریکا گفت:
-خب....باشه...ولی....
سایو مصمم و جدی با قدم هایی تند به راهش ادامه داد.
ریکا هم با عصبانیت به سمت او رفت.حالا شانه به شانه ی همدیگر راه می رفتند.ریکا گفت:
-الان تو وضعیتی نیستیم که کنترلتو از دست بدی اونم به خاطر گذشتت که دیگه گذشته!این بار اگه هول بشی می میری!شوخی نیست!
سایو فریاد زد:
-می دونم!برای همین نمیخوام راجبش صحبت کنم!
-از قیافت مشخصه که هول کردی!اگه اینجوری باشی تو هم مثل پدر و مادرت می میری!
سایو دوباره فریاد کشید:
-دیگه حرف نزن!
صدای سیلی خوردن مانع حرف زدن سایو شد.ریکا محکم توی صورت سایو زده بود و سایو در حالی که دستش جای ضربه ی ریکا روی گونه اش بود چشمانش را بر هم می فشرد و لب هایش می لرزید....
----
اینم از قسمت ۱^_^
لطف نظرتونو راجبش بگید و اگه انتقادی دارید هم بگید^_^
خداحافظ^_^